Català
IDIOMA
  • Español

Avís legal

Vine a visitar-nos

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present constitueix com lAvís legal i les Condicions d´ús que regule l´accés, la navegació i l´ús del Web del Centre Comercial LA FIRA, titularitat de SILICIUS REAL ESTATE, S.L. (d´ara endavant, LA FIRA), allotjada a la URL http://www.lafiracentrecomercial.com/

LA FIRA és una enitat amb domicili a Av. Sant Jordi, 6, 43201 Reus, TARRAGONA, i el seu CIF és B-87382453.

Per comunicar-vos amb LA FIRA de manera directa i efectiva, podeu dirigir-vos a l´adreça de correu electrònic info@lafiracentrecomercial.com

2. OBJECTE I ÀMBIT D´APLICACIÓ

2.1. La Web o Lloc Web ha estat disposada per LA FIRA per permetre a les persones interessades i que ho desitgin accedir en línia a través d´Internet, de manera segura, als continguts disposats, així com fer ús i participar en els serveis, esdeveniments, etc., que es proveeixen a través de l´esmentat Lloc Web.

2.2. L´accés, la navegació i l´ús del Lloc Web comporten i suposen l´acceptació per part de l´usuari del present Avís legal i les Condicions d´ús que inclou.

En aquest sentit, s´entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

2.3. El present Avís legal té com a objecte regular les condicions d´accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment d´aquestes, LA FIRA podrà establir condicions particulars que regulin la utilització, reserva i/o contractació de productes o serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc Web.

Abans d´utilitzar, reservar i/o contractar aquests serveis específics oferts per LA FIRA, l´Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars que LA FIRA, si escau, hagi establert. La utilització, reserva i/o contractació d´aquests productes o serveis específics implica l´acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per LA FIRA en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

2.4. Així mateix, a través del Lloc Web, LA FIRA podrà habilitar terceres entitats per tal que facin publicitat o prestin els seus serveis. En aquests casos, l´Entitat no serà responsable d´establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d´aquests serveis per tercers i, per tant, no en podrà ser considerada responsable.

En el cas que tercers proveïdors de serveis o productes obtinguin directament dades personals des del Lloc Web, i que aquestes siguin de la vostra titularitat. LA FIRA no participa ni és responsable de la relació existent entre el proveïdor i l´Usuari ni del tractament que aquest efectuï de les vostres dades personals, el qual estarà regit pels termes i condicions expressats en les polítiques de privacitat o les clàusules informatives inserides pel proveïdor en el Lloc Web, amb el consentiment de LA FIRA.

Aquests supòsits especials estaran clarament determinats en el Lloc Web de manera que l´Usuari conegui, en tot moment, quina entitat és la proveïdora del servei o del producte ofert.

3. ACCÉS

3.1. L´accés de l´Usuari al Lloc Web té caràcter gratuït.

No obstant això, en el cas que es disposin a través del Lloc Web serveis i/o continguts, oferts per LA FIRA o tercers, subjectes a la reserva i/o contractació prèvia del servei i/o contingut i al pagament d´una quantitat de diners, es regularan seguint les corresponents Condicions particulars, que es posaran a disposició de l´Usuari de forma prèvia, fàcilment accessible i clara.

3.2. Queda prohibit l´accés al Lloc Web per part de menors d´edat, llevat que comptin amb l´autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d´acord amb la normativa vigent. En qualsevol cas, es presumeix que l´accés d´un menor al Lloc Web s´ha dut a terme amb l´autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

3.3. L´accés i navegació a través del Lloc Web no requereix registre, però, en cas que per accedir a la reserva i/o contractació de determinats productes i/o serveis es requereixi l´alta prèvia al "Registre d´usuaris" d´aquest Lloc Web, aquesta es realitzarà mitjançant la selecció per part de l´Usuari d´identificador i contrasenya.

La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l´Usuari d´acord amb les regles de robustesa i complexitat que LA FIRA estableixi en cada moment. La contrasenya creada per l´Usuari tindrà una validesa temporal establerta per LA FIRA.

Si l´usuari selecciona una contrasenya que no compleixi els requisits mínims d´acord amb la Política de contrasenyes aprovada i vigent a LA FIRA, s´avisarà l´usuari d´aquest incompliment i dels condicionants que ha de reunir la contrasenya per a una efectiva validesa en l´alta de l´interessat en el Registre d´usuaris de LA FIRA.

No obstant això, el Lloc Web disposa de les funcionalitats necessàries perquè l´Usuari pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constati que s´ha produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

Les dades constituïdes per l´identificador i la contrasenya donaran accés, únicament, a la informació de l´Usuari que sigui accessible a través del Lloc Web, i mitjançant aquestes dades no podrà accedir a informació de cap altre Usuari del Lloc Web i/o client de LA FIRA.

3.4. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L´Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, sense transmetre-la a cap tercer ni tampoc a LA FIRA. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l´adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que hagin seleccionat com a Usuaris registrats de LA FIRA, i es comprometen a no cedir-ne l´ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre´n l´accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l´Usuari la utilització il·lícita del Lloc Web per part de qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d´una utilització no diligent o de la pèrdua d´aquesta per part de l´Usuari.

En virtut de l´anterior, és obligació de l´Usuari notificar de manera immediata als gestors del Lloc Web qualsevol fet que permeti l´ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com el robatori, la pèrdua o l´accés no autoritzat a aquests, per tal de cancel·lar-los de manera immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, LA FIRA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l´ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. LA FIRA és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d´explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, serveis i productes disponibles a través d´aquest.

En cap cas s´entendrà que l´accés i la navegació de l´Usuari pel Lloc Web o l´adquisició dels productes de LA FIRA oferts a través del Lloc Web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d´aquests drets per part de LA FIRA.

4.2. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l´avís de drets d´autor ("copyright") ni cap altra dada d´identificació dels drets de LA FIRA o dels seus titulars incorporats als Continguts i productes, com tampoc els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, marques d´aigua o qualsevol mecanisme d´informació i/o d´identificació que puguin contenir.

4.3. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i productes inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, sense l´autorització expressa i per escrit de LA FIRA o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.

5. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

5.1. En cas que s´ofereixin continguts i productes a través del Lloc Web, es facilitaran únicament a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat que se´n faci, així com la seva revenda, queden prohibits, llevat que es tingui la prèvia autorització escrita de LA FIRA.

L´accés, la navegació i l´ús del Lloc Web són responsabilitat de l´Usuari, de manera que l´Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per LA FIRA o per personal autoritzat de LA FIRA relativa a l´ús del Lloc Web, així com de seus Continguts i productes.

5.2. Els continguts inclosos en el Lloc Web s´adrecen a les persones que naveguin a través del Web, a persones que es donin d´alta en el Registre d´usuaris i a persones interessades en els continguts i productes oferts per LA FIRA. Qualsevol ús comercial no autoritzat d´aquests continguts queda prohibit llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de LA FIRA.

5.3. Per tant, l´Usuari s´obliga a fer ús dels continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

• Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l´ordre públic.

• Reproduir o copiar, distribuir, permetre l´accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l´autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

• Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Si l´Usuari tingués coneixement de l´existència d´algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a LA FIRA perquè aquesta pugui adoptar les mesures oportunes.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l´Usuari enviï informació de qualsevol tipus a LA FIRA a través del Lloc Web mitjançant els canals disposats a tal fi en la mateixa Pàgina, l´Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que no és perjudicial per a tercers.

6.2. L´Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne LA FIRA per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, responsabilitat sense cap restricció de l´exactitud, legalitat, originalitat ni titularitat d´aquesta.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. LA FIRA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirits a través del Lloc Web, preparada per professionals de sectors molt diversos.

En conseqüència, LA FIRA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l´absència d´errors en aquests continguts o productes; (iii) l´absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s´hi adoptin; (v) la falta d´utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que LA FIRA estableix en el Lloc Web o vulneri els sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, LA FIRA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l´estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l´existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

7.2. LA FIRA no serà responsable, en els casos en què terceres entitats publicitin els seus serveis o productes en el Lloc Web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre aquests serveis o productes, de la gestió i lliurament de les comandes als Usuaris, de l´obtenció de les autoritzacions administratives que poguessin ser-li exigides al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració per part del  proveïdor de drets de tercers i, en general, de cap obligació o garantia exigible al proveïdor davant els Usuaris.

8. ENLLAÇOS

8.1 Enllaços a altres pàgines web

En cas que en el Lloc Web l´Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. LA FIRA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, LA FIRA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d´activitats desenvolupades a través d´aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a LA FIRA per tal que es deshabiliti l´enllaç d´accés a aquestes pàgines.

L´establiment de qualsevol tipus d´enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre LA FIRA i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, Entitat o Lloc Web volgués incorporar algun tipus d´enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d´atenir-se a les següents estipulacions:

• L´enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, excepte amb l´autorització expressa i per escrit de LA FIRA.

• L´enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l´Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc Web i ha d´abastar completament tota l´extensió de la pantalla de la pàgina inicial del Lloc Web. En cap cas, llevat que LA FIRA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc Web que incorpora l´enllaç podrà reproduir, de cap manera, el Lloc Web, incloure´l com a part de la seva Web o dins d´un dels seus "frames", ni crear un "browser" sobre cap de les pàgines del Lloc Web.

• A la pàgina que incorpora l´enllaç no s´hi podrà declarar de cap manera que LA FIRA ha autoritzat aquest enllaç, llevat que LA FIRA ho hagi fet expressament i per escrit. Si l´entitat que incorpora l´enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d´element identificatiu de LA FIRA i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

• LA FIRA no autoritza l´establiment d´un enllaç al Lloc Web des de pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l´ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

LA FIRA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços amb destinació al Lloc Web. LA FIRA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. LA FIRA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

9.2. La vigència temporal d´aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l´Avís legal modificat.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, LA FIRA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l´accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat d´exigir cap indemnització per part de l´Usuari. Després d´aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d´ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís legal.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran ni ampliaran la interpretació de l´Avís legal.

10.2. En cas d´existir discrepància entre l´establert en aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

10.3. En el cas que alguna disposició o disposicions d´aquest Avís legal fos(sin) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions de l´Avís legal.

10.4. El no exercici o ució per part de LA FIRA de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte en el cas de reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre LA FIRA i l´Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi a les parts la possibilitat de sotmetre´s a un fur, LA FIRA i l´Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre´ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Aquest lloc utilitza cookies amb l'objectiu de millorar la qualitat de la navegació, personalitzar continguts, serveis d'anuncis adaptats a les teves preferències i elaborar estadístiques només per facilitar e seu ús. Per això, processem dades personals com, per exemple, les teves dades de navegació. Si vols més informació o cancel·lar totes o algunes de les cookies, fes clic aquí.

Accepto totes les Cookies
Premium
En otro momento Cerrar

Al registrarte, podrás disfrutar de todas las novedades antes que nadie y además podrás acceder a los cupones descuentos Premium de La Fira. Las mejores ofertas y descuentos reservadas a usuarios registrados.

Enviar
LA VUELTA AL COLE ES MUCHO MÁS FÁCIL Y DIVERTIDA