Política de privacitat

WEB/APP/WIFI CENTRE COMERCIAL

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

El Centre Comercial – Vegeu taula “Informació General” Més info

Finalitat

Les indicades en aquesta Política de privadesa Més info

Legitimació

El tractament de les vostres dades es farà de conformitat amb l’article 6 del RGPD. Vegeu-ne detalls a continuació Més info

Destinataris

Els usuaris del web, l’app, el wifi o visitants del Centre Comercial Més info

Drets

Podreu exercir en qualsevol moment els drets reconeguts en matèria de protecció de dades adreçant-vos al Centre Comercial escrivint a l’adreça indicada a la taula “Informació General” Més info

Informació addicional

Podeu llegir la nostra Política de privadesa i la nostra Política de cookies que trobareu a continuació per tal d’entendre en detall l’ús que farem de les vostres dades personals i dels drets dels quals disposeu en relació amb les dades personals.

En aquesta Política de privadesa es recull tota la informació relativa al tractament que fa el Centre Comercial de les dades personals dels seus usuaris recopilades mitjançant qualsevol dels canals següents en funció de la interacció que l’usuari tingui amb el Centre Comercial.

 • Lloc Web.
 • Aplicació mòbil.
 • Servei Wi-Fi.
 • Presencial (format paper o tablets>).

S’entén per Usuari (o Usuaris) la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i les activitats, gratuïts o onerosos, que ofereix el Centre Comercial mitjançant el lloc web, l’aplicació mòbil i el servei wifi, com també els serveis que s’ofereixen amb caràcter presencial a les mateixes instal·lacions del Centre Comercial.

Així mateix, Plataforma fa referència en general a qualsevol dels llocs web, aplicacions mòbils i serveis wifi que s’inclouen a la taula “Informació General” que es mostra a continuació.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

A continuació, trobareu la informació del registre i les dades de contacte de la societat responsable del tractament de les vostres dades personals, en funció del lloc web, l’aplicació mòbil o el servei wifi del qual sigueu usuari.

D’ara endavant, es fa servir el terme “Centre Comercial” o “responsable del tractament” per fer referència, de forma individual al Centre Comercial que correspongui en cada cas dels que s’inclouen a la taula següent:

INFORMACIÓ GENERAL
Centre ComercialDades ContacteDomini Pàgina WebAplicació MóbilServici Wi-Fi

LA FIRA CENTRE COMERCIAL

CIF: B87382453

Domicili social: Calle Velázquez, 123, 28006 Madrid

Correu: info@lafiracentrecomercial.com

Telèfon: 977 32 07 19

https://www.lafiracentrecomercial.com/

La Fira Centre Comercial

_La Fira Open WIFI_

CENTRO COMERCIAL THADER

CIF: B73473134

Domicili social: Avda. Juan de Borbón, s/n, 30.110 MURCIA

Correu: thader.clientes@thader.net

Telèfon: 968 385 880

https://www.thader.net/

Thader

_Thader Open WIFI_

2. Quines dades personals tractem?

El Centre Comercial tracta les dades facilitades pels usuaris a través dels diferents formularis i canals habilitats a la plataforma, com també les dades que s’obtenen durant la prestació dels serveis dels quals gaudeixin els Usuaris si és el cas. En qualsevol cas, tractem exclusivament les dades personals facilitades pels usuaris per a les finalitats indicades en aquesta Política de privadesa.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari, és obligatori indicar totes les dades personals sol·licitades en els formularis habilitats a la Plataforma per a la recollida de dades, ja que són indispensables per al registre o per a la prestació correcta dels serveis que s’hi ofereixen i, en el cas de no facilitar-les, no es pot gestionar el registre ni oferir els serveis que l’Usuari demana. Per tant, els Usuaris han d’emplenar els camps marcats “obligatoris” en els formularis de la Plataforma; en el cas contrari podria implicar la impossibilitat de prestar el servei sol·licitat o un funcionament incorrecte de la Plataforma i els seus serveis. Deixant de banda els camps “obligatoris”, l’Usuari disposa de tota la llibertat per proporcionar o no la resta de les dades personals. En qualsevol cas, l’Usuari ha de comunicar al Centre Comercial les seves dades personals actuals per tal que la informació estigui actualitzada i sense errors.

En el cas que faciliti dades de tercers, l’Usuari garanteix que les ha obtingudes i facilitades al Centre Comercial amb la informació i autorització prèvies dels seus titulars de conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades. En aquest sentit, l’Usuari eximeix el Centre Comercial de qualsevol responsabilitat derivada de la inobservança d’aquesta garantia.

Les dades personals dels Usuaris menors de catorze (14) anys i incapaços s’han de recollir i tractar sobre la base del permís i el consentiment atorgat pels pares, tutors o representants legals. Per tant, demanem als Usuaris que s’abstinguin de subministrar dades personals d’un menor de 14 anys o d’un incapaç o les seves pròpies dades si l’Usuari és un menor de 14 anys o un incapaç, si no té el consentiment dels pares, tutors o representants legals; el Centre Comercial no es fa responsable de les actuacions del menor de catorze (14) anys o incapaç ni de cap Usuari que no tingui l’esmentat consentiment. El Centre Comercial pot procedir al tractament de les dades dels majors de catorze (14) anys amb el seu consentiment, excepte en els casos en què la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

L’Usuari confirma i garanteix la veracitat i l’exactitud de les dades aportades i que s’ajusten al seu estat actual. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produeixi en les dades d’acord amb el procediment que s’estableix a l’apartat: Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades personals?

3. Amb quina finalitat tractem les dades personals? Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades personals varia en funció de la Plataforma que feu servir i del Centre Comercial visitat, ja que cada Centre Comercial actua de forma independent i no tots tenen les mateixes funcionalitats ni ofereixen els mateixos serveis.

Lloc Web:

 • En el cas que l’Usuari comuniqui les seves dades a través de l’apartat “El teu negoci” del lloc web del Centre Comercial, les dades es tracten per atendre la sol·licitud realitzada i enviar la informació corresponent sobre la base de la relació precontractual existent entre l’Usuari i el Centre Comercial.

 • En el cas d’accedir a l’apartat “Ocupació”, l’Usuari serà redirigit a la plataforma o al portal d’ocupació d’un tercer titular d’aquesta plataforma o portal i responsable del servei que s’hi ofereix. S’informa a l’Usuari que el Centre Comercial no participa de cap manera en l’activitat exercida pel titular d’aquesta plataforma o portal d’ocupació per la qual cosa no es fa responsable del tractament de dades personals que aquest fa.

 • En el cas que l’Usuari comuniqui les seves dades a través de l’apartat “Contacte” del lloc web o mitjançant l’adreça electrònica habilitada a aquest efecte, les dades es tractaran per tramitar i atendre la vostra consulta o sol·licitud sobre la base de l’interès legítim del Centre Comercial en atendre les sol·licituds o consultes que es plantegen.

  Quan la consulta estigui relacionada amb l’exercici dels drets sobre els quals s’informa més avall o amb reclamacions relacionades amb els serveis del Centre Comercial, les dades seran tractades pel Centre Comercial basant-se en el compliment d’obligacions legals.

 • En el cas que l’Usuari se subscrigui al butlletí del Centre Comercial, les dades es tractaran per enviar-li informació publicitària i comercial relacionada amb les diferents activitats, serveis, ofertes, promocions especials del Centre Comercial per qualsevol via, inclosa l’electrònica. La base que legitima el tractament de les dades és el consentiment exprés que ha atorgat l’Usuari.

  La mera navegació pel lloc web, en general, no implica el tractament de dades personals de l’Usuari, llevat de les relatives a la seva adreça IP i les relatives a la navegació que té la finalitat de gestionar i optimitzar el lloc web, com també de preservar-ne la seguretat i la integritat. Aquest tractament es basa en l’interès legítim del Centre Comercial de garantir el bon funcionament del lloc web i la seguretat de la xarxa i de la informació.

Aplicació mòbil:

 • En el cas que l’Usuari es descarregui l’aplicació i hi accedeixi sense registrar-se, les úniques dades personals que es tracten per a prestar els serveis que s’ofereixen a través de l’app en mode convidat són les dades relatives a la geolocalització dels Usuaris dins el Centre Comercial quan així ho requereixi el servei sol·licitat i sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment en la configuració del seu dispositiu. Així mateix, amb la configuració prèvia de l’Usuari, s’enviaran notificacions push relatives a ofertes i novetats del Centre Comercial sobre la base de la relació existent entre l’Usuari i el Centre Comercial derivada de l’acceptació per part de l’Usuari dels termes i les condicions de l’aplicació.

 • En el cas que l’Usuari es registri a l’aplicació, les dades personals que hagi facilitat en el registre es tracten per a prestar els serveis que s’ofereixen a través de l’aplicació, cosa que inclou el tractament de dades relatives a la geolocalització dins el Centre Comercial dels Usuaris que així ho hagin configurat al dispositiu. Així mateix, amb la configuració prèvia de l’Usuari, s’enviaran notificacions push relatives a ofertes i novetats del Centre Comercial.

  A més, el Centre Comercial analitza les dades relacionades amb l’ús de l’aplicació i les preferències que s’hi mostren amb l’objectiu de personalitzar els continguts i l’oferta de serveis del Centre Comercial que es mostren a l’Usuari adaptant-los al seu perfil. La base que legitima el tractament de les dades és l’interès legítim del Centre Comercial en el desenvolupament de la seva activitat comercial.

 • En el cas que l’Usuari accepti rebre comunicacions comercials (correu electrònic, sms…) del Centre Comercial, les dades es tracten per enviar-li informació publicitària i comercial relacionada amb les diferents activitats, serveis, ofertes, promocions especials del Centre Comercial per via electrònica. La base que legitima el tractament de les dades és el consentiment exprés que ha atorgat l’Usuari.

 • En el cas que l’Usuari sol·liciti la Targeta de fidelització a través de l’apartat corresponent de l’app, les dades es tracten per gestionar l’emissió de l’esmentada targeta i gestionar-ne l’ús per part de l’Usuari sobre la base del consentiment que haurà facilitat l’Usuari en completar el seu registre lliurement i voluntàriament.

  La mera navegació, en general, no implica el tractament de dades personals dels Usuaris, llevat de les relatives a la navegació per tal de gestionar i optimitzar l’aplicació i de preservar-ne la seguretat i la integritat. Aquest tractament es basa en l’interès legítim del Centre Comercial de garantir el bon funcionament de l’aplicació i la seguretat de la xarxa i de la informació.

Usuari Servei Wi-Fi:

 • En el cas que l’Usuari es registri al servei wifi disponible al Centre Comercial, les seves dades personals es tracten per gestionar-ne l’accés i oferir-li el servei wifi basant-se en la relació existent entre l’Usuari i el Centre comercial, derivada de l’acceptació per part de l’Usuari dels Termes i les condicions del wifi.

  A més, sobre la base de l’interès legítim del Centre Comercial, les dades personals es tracten per gestionar i controlar l’ús del servei wifi, garantint-ne tant la seguretat com l’optimització i fent servir estrictament la informació relativa a l’ús del wifi amb finalitats estadístiques; per exemple, per millorar els dissenys dels espais, controlar l’aforament, establir els nivells de personal, horaris d’obertura, determinar el senyal de wifi necessari per poder oferir una connexió millor o millorar un altre tipus de servei que ofereixi el Centre Comercial.

 • En el cas que l’Usuari accepti rebre comunicacions comercials (per correu electrònic o sms…) del Centre Comercial, les dades es tracten per enviar-li informació publicitària i comercial relacionada amb les diferents activitats, serveis, ofertes, promocions especials del Centre Comercial per qualsevol via, inclosa l’electrònica. La base que legitima el tractament de les dades és el consentiment exprés que ha atorgat l’Usuari.

Usuari Presencial:

 • En cas que l’Usuari lliuri el seu currículum o document similar, les dades es tracten per gestionar la seva candidatura per cobrir un lloc de treball al centre comercial o en locals d’arrendataris del centre comercial sobre la base de l’aplicació de mesures precontractuals.
 • En el cas que l’Usuari empleni el formulari corresponent per a la formulació de Queixes i reclamacions disponible a Atenció al Client, el Centre comercial tractarà les dades personals facilitades per gestionar i atendre correctament la seva queixa o reclamació sobre la base de l’interès legítim del Centre Comercial d’atendre les queixes i les reclamacions dels usuaris.
 • En el cas que l’Usuari empleni el formulari corresponent per a la manifestació de Suggeriments disponible a Atenció al Client, el Centre Comercial tracta les dades facilitades per gestionar els suggeriments rebuts sobre la base del seu interès legítim d’atendre els suggeriments dels Usuaris.

  En el cas que l’Usuari faciliti les seves dades en el marc d’un concurs, sorteig, esdeveniment i/o taller organitzat al Centre Comercial, les dades es tracten per gestionar la seva participació, la qual cosa pot incloure el lliurament de premis i la publicació de les seves dades al lloc web, a xarxes socials, o en qualsevol mitjà que utilitzi el Centre Comercial amb finalitats de difusió i transparència. El tractament de les dades personals dels Usuaris amb aquesta finalitat té com a base la relació contractual entre els usuaris i el Centre Comercial derivada de l’acceptació per part dels Usuaris de les condicions de participació corresponents.

 • S’informa als Usuaris que, durant alguns concursos, sortejos, esdeveniments i/o tallers que s’organitzen al Centre Comercial es fan fotografies o vídeos amb finalitats publicitàries i comercials del Centre Comercial. El Centre Comercial informarà de la captació d’imatges als Usuaris a través del cartell informatiu corresponent. La captació de les imatges esmentades es pot fer:

  • de manera genèrica i panoràmica, sense enfocar en cap moment la cara dels assistents. No obstant això, l’Usuari pot comunicar al Centre Comercial la seva oposició davant l’eventual captació d’imatges que en permetin la identificació seguint el procediment que s’estableix a l’apartat: Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades personals? La base que legitima el tractament de les dades personals que es poden captar, si és el cas, de manera eventual o accessòria és l’interès legítim del Centre Comercial de dur a terme activitats de desenvolupament comercial per potenciar-ne l’activitat.
  • de manera que permetin la clara identificació de l’Usuari. En aquest cas, el Centre Comercial informarà prèviament l’Usuari de forma directa i individual. En aquests casos, la base que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment que, en cada cas, atorgui l’Usuari.

  En el cas que l’Usuari faciliti les seves dades en el marc del servei de Préstecs (cadires, carros, carregadors, paraigües…), el Centre Comercial tracta les dades per gestionar el servei sol·licitat, inclòs el control sobre l’ús i la devolució del material facilitat sobre la base de la relació existent entre l’Usuari i el Centre Comercial.

 • En el cas que l’Usuari comuniqui les seves dades o les d’un menor en el marc de les activitats del Club Infantil del Centre Comercial, les dades es tracten per gestionar-ne la participació o la del menor esmentat en les diferents activitats de ludoteca, inclosos els sortejos i les promocions, i també per enviar-li la programació de la dita ludoteca i una felicitació d’aniversari. La base que legitima el tractament de les dades és el consentiment facilitat per l’Usuari en completar el seu registre lliurement i voluntàriament.
 • En el cas que l’Usuari sol·liciti el servei de Polseres de localització infantil, el Centre Comercial tracta les dades facilitades per gestionar el servei sol·licitat basant-se en el consentiment exprés atorgat pel pare, tutor o representant legal que sol·liciti el servei.
 • En el cas que l’Usuari se subscrigui al butlletí del Centre Comercial, les dades es tractaran per enviar-li informació publicitària i comercial relacionada amb les diferents activitats, serveis, ofertes, promocions especials del Centre Comercial per qualsevol via, inclosa l’electrònica. La base que legitima el tractament de les dades és el consentiment exprés que ha atorgat l’Usuari.

4. Durant quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conserven durant el temps que sigui necessari per a prestar el servei sol·licitat o atendre la consulta que s’ha fet. Un cop transcorregut aquest termini i tramitades totes les accions necessàries per gestionar i donar per conclosa qualsevol obligació que pugui quedar romanent entre les parts, es procedeix a l’eliminació de les dades personals.

Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, les dades es conservaran degudament bloquejades mentre puguin derivar responsabilitats de l’execució de la relació comercial, contractual o precontractual existent entre l’Usuari i el Centre Comercial, i també per al compliment d’altres obligacions legals a càrrec del Centre Comercial.

5. A quins destinataris es comuniquen les dades?

El Centre Comercial pot comunicar les dades personals a les autoritats públiques, reguladores o òrgans governamentals o jurisdiccionals en els supòsits en què es vegi obligat a fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions regulatòries, com també als diferents arrendataris del Centre Comercial (botigues del Centre Comercial) per tal de gestionar la candidatura a una oferta de feina o la candidatura espontània als llocs de treball que les diferents empreses situades al Centre Comercial, ofereixen, sempre que l’Usuari ho hagi consentit en el moment de lliurament del seu CV.

D’altra banda, el Centre Comercial manté acords amb tercers per tal de posar a disposició dels Usuaris diferents serveis, com ara el servei de Personal Shopper. Els acords amb tercers i, per tant, els Serveis de Tercers, poden variar en funció del Centre Comercial. Aquests serveis els presta directament un tercer aliè al Centre Comercial de manera que, si l’Usuari sol·licita un Servei de tercers ofert a través de la plataforma, les dades personals que faciliti mitjançant la complementació del formulari corresponent se cediran al proveïdor tercer del servei per tal de facilitar la gestió i la prestació del servei sol·licitat, i perquè el tercer rl pugui identificar com a Usuari del Centre Comercial. Aquesta cessió resulta, per tant, necessària i és la base que legitima l’interès legítim del Centre Comercial de gestionar la relació existent amb els tercers. El tractament de les vostres dades per part d’aquest tercer es durà a terme sota la seva responsabilitat exclusiva i d’acord amb el que estableix la seva Ppolítica de privadesa i les condicions de contractació. Per consegüent, els dits tercers són els responsables del tractament de les dades cedides, com també de la resta de dades que els Usuaris els facilitin directament. Així mateix, els dits tercers han de respondre de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de la prestació dels seus serveis.

Al marge de les comunicacions de dades anteriors, el Centre Comercial compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals i que tracten les dades en nom i per compte del Centre Comercial com a conseqüència d’una prestació de serveis

El Centre Comercial segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades i subscriu amb aquests el contracte de tractament de dades corresponent.

6. Quins són els drets dels Usuaris quan faciliten les seves dades personals?

L’Usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, com també sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, la cancel·lació. També pot sol·licitar la limitació, la portabilitat i l’oposició al tractament de les seves dades.

Així mateix, l’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment que ha prestat, sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals que s’ha fet fins aleshores.

L’Usuari pot exercir els drets indicats anteriorment en els termes i les condicions que preveu la legislació vigent al domicili social del Centre Comercial o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada a la taula inclosa a l’apartat “Qui és el responsable del tractament de les dades personals?”, d’aquesta Política de privadesa.

Quan ho consideri oportú, especialment en el cas que no obtingui una resposta satisfactòria, pot formular una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

7. Contacteu amb el Centre Comercial

Si teniu dubtes o qüestions respecte del tractament de dades personals que fa el Centre Comercial, podeu adreçar-vos per escrit a l’adreça postal o a l’adreça electrònica indicades a la taula inclosa a l’apartat “Qui és el responsable del Tractament de les dades personals?” d’aquesta Política de privadesa.

© 2021 Centre Comercial. Tots els drets reservats.

Darrera actualització: febrer de 2021