Avís legal

1. Objecte

En aquest Avís legal s’estableixen les condicions per les quals es regeix l’ús de tots i cadascun dels llocs web dels quals són titulars independents els centres comercials que s’identifiquen a la taula annexa de l’apartat “Informació general d’aquest Avís legal”, i també l’ús dels serveis que s’ofereixen a través d’aquests llocs independentment de quina en sigui l’aplicació, el mitjà digital, el suport o el dispositiu mitjançant el qual s’hi pot accedir.

Aquest Avís legal s’ha configurat com un document marc que s’aplica a l’ús dels esmentats llocs web i als diferents serveis que s’ofereixen a través d’aquests. No obstant això, cal tenir en compte que no totes ofereixen els mateixos serveis i continguts ni disposen de les mateixes funcionalitats, amb la qual cosa aquest Avís és aplicable en funció de les funcionalitats concretes de cada lloc i dels serveis i continguts que s’hi ofereixen, com també de la interacció que l’Usuari tingui amb el Centre Comercial.

Llegiu atentament aquest Avís legal i la Política de privadesa i la Política de cookies abans de fer servir el lloc web

2. Informació general

INFORMACIÓ GENERAL
Centro ComercialDades ContacteDomini Pàgina Web

LA FIRA CENTRE COMERCIAL

CIF: B87382453

Domicili social: Calle Velázquez, 123, 28006 Madrid

Correu: info@lafiracentrecomercial.com

Telèfon: 977 32 07 19

https://www.lafiracentrecomercial.com/

CENTRO COMERCIAL THADER

CIF: B73473134

Domicili social: Avda. Juan de Borbón, s/n, 30.110 MURCIA

Correu: thader.clientes@thader.net

Telèfon: 968 385 880

https://www.thader.net/

Referències a aquest Avís legal:

 • Centre Comercial: D’ara endavant s’utilitzarà el terme “Centre Comercial” per fer referència, de manera individual, al Centre Comercial concret, dels que s’identifiquen a la taula anterior, que sigui titular del domini del lloc web que l’Usuari visita en accedir a aquest Avís legal.
 • Lloc Web: fa referència, en general, a qualsevol dels llocs web que s’inclouen a la taula esmentada anteriorment.

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web comporta i suposa l’acceptació d’aquest Avís legal (d’ara endavant “Avís legal”) per part de l’usuari. En aquest sentit, s’enténper Usuari la persona que accedeixi, navegui, faci servir o participi en els serveis i les activitats, gratuïts o onerosos, que s’ofereixen a través del lloc web.

Si els Usuaris volen contactar amb el Centre Comercial per a qualsevol dubte o incidència, poden fer servir l’adreça electrònica o contactar-hi mitjançant el número de telèfon que s’indica a la taula d’informació general, de forma gratuïta, en horari laboral.

3. Accés a la web

L’accés al lloc web és lliure i gratuït (llevat el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions que subministra el proveïdor d’accés contractat per l’Usuari) per a tots els usuaris.

No obstant això, alguns serveis i/o continguts oferts pel Centre Comercial o tercers a través del lloc web estan subjectes a la reserva i/o contractació prèvia del servei i/o contingut i al pagament d’una quantitat de diners. En aquests casos, cala tenir-se al que es determini en les condicions particulars corresponents, que es posaran a disposició de l’Usuari de forma prèvia, fàcilment accessible i clara.

Es prohibeix l’accés al lloc web per part de menors d’edat, llevat que tinguin l’autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals, els quals es consideraran responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec de conformitat amb la normativa vigent. En tot cas, es considera que l’accés, l’ús i la navegació que un menor porta a terme es fan amb l’autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

4. Establiment d’enllaços amb el lloc web

Es prohibeix l’establiment d’enllaços d’hipertext (d’ara endavant, “link”) amb destinació al lloc web si el Centre Comercial no ha autoritzat prèviament aquests enllaços. En qualsevol cas, quan el Centre Comercial hagi autoritzat un link, s’had’establir en els termes que el Centre Comercial hagi indicat a aquest efecte.

 

En qualsevol cas, s’informa als Usuaris que la inclusió de links al lloc web per part d’altres llocs web i/o aplicacions no implica que el Centre Comercial mantingui vincles o associacions de cap classe amb el titular del web i/o aplicació web en la qual es posi el link, ni que el Centre Comercial promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests llocs i/o aplicacions.

5. Serveis de tercers

El Centre Comercial pot habilitar espais dins del lloc web perquè terceres entitats anunciïn o prestin els seus propis serveis (d’ara endavant, “Serveis de tercers”). En aquests casos, s’informa als Usuaris que el Centre Comercial no participa en la contractació ni la prestació dels Serveis de tercers amb la qual cosa no se’n fa responsable, com tampoc es fa responsable de les seves condicions, prestacions, continguts i/o qualitat. En aquest sentit, s’informa als Usuaris que els Serveis de tercers es troben subjectes als seus textos legals i que poden requerir per a accedir-hi la formalització per part de l’Usuari del procediment de registre corresponent (en qualsevol cas, per evitar confusions, s’informarà l’usuari en el moment de la contractació dels Serveis de tercers). Per consegüent, és responsabilitat exclusiva dels esmentats tercers la prestació dels serveis que l’Usuari contracti amb ells i la relació que en derivi.

L’accés als Serveis de tercers a través del lloc web és lliure i voluntari per als Usuaris; per tant, en el cas que els Usuaris prenguin la decisió d’accedir-hi, ho faran sota la seva responsabilitat exclusiva. El Centre Comercial únicament informa sobre els Serveis de tercers que s’ofereixen a través del lloc web, de manera que no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin provocar els Usuaris com a conseqüència de l’ús dels dits Serveis. A aquest efecte, l’Usuari exonera el Centre Comercial de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús o contractació dels Serveis de tercers.

Sens perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, el Centre Comercial manifesta i garanteix que exigeix ​​contractualment que els tercers prestadors de serveis que ofereixen els seus serveis a través del lloc web compleixin amb la normativa vigent, amb atenció especial a la normativa actual o futura que n’afecti l’activitat.

Els Serveis de tercers poden variar en funció dels acords assolits pel Centre Comercial. A més, els Serveis de tercers estan subjectes als termes de l’acord assolit entre el Centre Comercial i el tercer per la qual cosa poden variar en qualsevol moment. El Centre Comercial pot excloure del seu lloc Web la possibilitat de contractar els Serveis de tercers per qualsevol circumstància i en qualsevol moment sense necessitat d’informar-ne els Usuaris.

6. Llocs webs enllaçats

D’altra banda, aquest lloc web pot incloure enllaços cap a altres aplicacions i/o llocs web propis o de tercers, fins i tot integrats al lloc web. L’Usuari reconeix que el Centre Comercial no té cap responsabilitat sobre el contingut, els productes o els serveis disponibles o accessibles a partir d’aquestes aplicacions i/o llocs web quan no siguin propis del Centre Comercial.

En cap cas, l’existència d’integracions o links cap a altres llocs web i/o aplicacions propis o de tercers comporta la recomanació, la promoció, la identificació o la conformitat del Centre Comercial amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi proporcionen. En conseqüència, el Centre Comercial no es fa responsable del contingut, els productes o els serveis disponibles en aquests llocs web i/o aplicacions o a partir d’aquests, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privadesa, i l’Usuari és l’únic responsable de comprovar-los i d’acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els faci servir.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets d’autor, marques comercials, patents i la resta de drets de propietat intel·lectual i industrial relatius al material o als continguts, inclosos programari, dades, informació, text, fotografies, música, so, vídeos, gràfics, logotips, símbols, treballs artístics i qualsevol altre tipus de material o imatges publicats al lloc web i/o necessaris per al seu funcionament i gestió correctes, són propietat del Centre Comercial o se li han cedit sota llicència mitjançant els drets d’autor o autors per al seu ús. Per la qual cosa, l’ús, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queden totalment prohibides llevat que el Centre Comercial ho hagi autoritzat expressament per escrit.

En el cas que l’Usuari envïi informació de qualsevol tipus al Centre Comercial a través del lloc web mitjançant els canals que es disposen amb aquesta finalitat al mateix lloc web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, de secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que no és perjudicial per a tercers.

En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat i n’eximeix el Centre Comercial per qualsevol comunicació que subministri personalment o en nom seu, i aquesta responsabilitat assolirà sense cap restricció la seva exactitud, legalitat, originalitat i titularitat.

En tot cas, el Centre Comercial declara que respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pot estar infringint els vostres drets, poseu-vos en contacte amb el Centre Comercial a l’adreça electrònica que trobareu a la taula annexa a l’apartat “Informació general” d’aquest Avís legal.

8. Protecció de dades

El Centre Comercial tracta les dades personals dels Usuaris d’acord amb la seva Política de privadesa i Política de cookies, que podeu trobar a Política de Privacidad i Política de Cookies

9. Responsabilitat dels Usuaris

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés, la navegació i l’ús del lloc web es fa lliurement i conscientment sota la seva responsabilitat exclusiva. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web de conformitat amb la legislació aplicable i aqust Avís legal. Per tant, l’Usuari declara que eximeix el Centre Comercial i que assumeix tota la responsabilitat derivada dels incompliments dl’aquest Avís egal i, en particular, de qualsevol dany ocasionat al Centre Comercial o a tercers com a conseqüència de les seves actuacions.

L’Usuari s’ha d’abstenir de (i) fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web; (ii) accedir o intentar accedir a recursos restringits del lloc web; (iii) utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableix aquest Avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar o impedir de qualsevol manera la utilització normal o gaudi del lloc web; (iv) provocar danys en el lloc web o en els sistemes dels seus proveïdors, d’altres usuaris o de tercers; (v) introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes del Centre Comercial, dels seus proveïdors, d’altres usuaris o de tercers, (vi) intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del Centre Comercial, tercers proveïdors i/o altres usuaris; (vii) reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, permetre l’accés d’aquests continguts a tercers per mitjà de qualsevol modalitat de comunicació pública, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets existents sobre aquests continguts o això estigui permès per la llei; (viii) obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments que no siguin els que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte per part del Centre Comercial. El Centre Comercial posarà en coneixement de les autoritats qualsevol ús il·legítim del seu lloc web tan aviat com en tingui coneixement.

En tot cas, el Centre Comercial es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, tant temporalment com permanentment, l’accés, la navegació, l’ús, l’allotjament i/o la descàrrega del contingut i/o l’ús de serveis del lloc web que contravinguin qualsevol de les disposicions que es detallen en aquest Avís legal, amb o sense notificació prèvia, als Usuaris i sense que hi hagi la possibilitat per a l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

10. Responsabilitat del Centre Comercial

Llevat de les responsabilitats que no es puguin excloure ni limitar com a conseqüència de la normativa aplicable, el Centre Comercial no es fa responsable, directament ni indirectament, de les reclamacions que efectuïn els Usuaris causades per alguna de les circumstàncies següents:

 • Qualsevol pèrdua de beneficis, vendes, negoci o ingressos de l’Usuari;
 • Pèrdua d’oportunitats de negoci de l’Usuari;
 • Els danys de qualsevol naturalesa que derivin de la suspensió, manca de celebració o execució defectuosa de qualsevol esdeveniment, activitat o Serveis de tercers que s’ofereixi a través del lloc web.
 • Els danys de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar als Usuaris per la seva participació en qualsevol esdeveniment, activitat o Servei de tercers que s’ofereixi a través del lloc web.
 • Els danys causats pels problemes d’accés a internet més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web.
 • Accions o omissions de tercers.
 • Danys ocasionats per errors en la informació subministrada per l’Usuari.

Així mateix, el Centre Comercial no es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts quan siguin de tercers; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al lloc web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la manca d’utilitat o de rendiment dels continguts del lloc web, i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer qualsevol persona que infringeixi les condicions, les normes i les instruccions que s’estableixen al lloc web del Centre Comercial o mitjançant la vulneració dels seus sistemes de seguretat.

Així mateix, el Centre Comercial tampoc no és responsable en el cas d’indisponibilitat dels serveis que s’ofereixen a través del lloc web als Usuaris quan això es degui a causes de força major, robatori o pèrdua, o error en les dades facilitades pels Usuaris.

Sens perjudici del que indica anteriorment, el Centre Comercial declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per tal de garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista dels continguts que s’hi publiquen.

El Centre Comercial garanteix que els continguts, les dades o les informacions relatius als Serveis propis que s’ofereixen al lloc web són fiables, verídics i exactes. No obstant això, el Centre Comercial no es farà responsable dels continguts, dades o informacions que s’ofereixen en els Serveis de tercers que es regulin de conformitat amb els seus propis textos legals.

11. Modificació de l’Avís legal

El Centre Comercial es reserva el dret a portar a terme modificacions i/o actualitzacions en aquest Avís legal, com també en la presentació i/o la configuració del lloc web, de les quals s’informarà prèviament l’Usuari perquè les accepti o rebutgi en el cas que siguin substancials. En qualsevol cas, es considera que l’Usuari accepta expressament les dites modificacions o actualitzacions si fa un nou accés, navegació o ús del lloc web.

En el cas de tancament o suspensió del lloc web per causes alienes a l’actuació del Centre Comercial, i sempre que sigui possible, s’informarà puntualment l’Usuari del trasllat del servei a un nou domini, i només es modificaran les estipulacions d’aquest avís pel que fa al domini en el qual el lloc web roman actiu.

12. Notificacions

El Centre Comercial pot fer les notificacions oportunes relacionades amb el lloc web i aquest Avís legal a través del mateix lloc web, i a través de l’adreça electrònica facilitada per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis habilitats al lloc web (contacte, butlletí, etc.). Al mateix temps, l’Usuari pot donar curs a notificacions al Centre Comercial per mitjà de l’adreça electrònica que consta a la taula que s’annexa a l’apartat “Informació general” d’aquest Avís legal.

13. Miscel·lània

 • 13.1. Efectivitat dels Termes de Contractació

  Aquest Avís legal vincula el Centre Comercial i l’Usuari des del mateix moment que els accepta. Qualsevol clàusula o disposició d’aquest Avís legal que sigui o esdevingui il·legal, invàlida o inexigible serà exclosa i considerada inaplicable en tot allò que sigui il·legal, invàlid o inexigible, i se substituirà per una altra que s’assembli al màxim a l’anterior, però no afectarà o perjudicarà la resta de disposicions, que quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i tindran en canvi plena vigència i efecte.

 • 13.2. Cessió

  Els Usuaris no podran cedir, traspassar o subrogar a tercers, ni subcontractar els drets i les obligacions derivats d’aquest Avís legal.

 • 13.3. Renúncia

  La renúncia o l’incompliment per part de qualsevol de les parts d’exercir en qualsevol sentit qualsevol dret o disposició d’aquest Avís legal no es considera una renúncia al dret o disposició aplicables.

 • 13.4. Força Major

  El Centre Comercial no es fa responsable dels incompliments o retards en el compliment de qualsevol de les seves obligacions quan es deguin a causes o esdeveniments de força major. En aquest sentit, per causa o esdeveniment de força major s’entén qualsevol succés o esdeveniment que escapi del control raonable del Centre Comercial, inclosos, entre altres, vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives per part de tercers, disturbis, invasions, atacs o amenaces terroristes, guerra (declarada o no) o amenaces o preparacions de guerra, incendis, explosions, tempestes, inundacions, terratrèmols, enfonsaments, epidèmies o qualsevol altra classe de desastre natural; i també la fallada en xarxes de telecomunicacions públiques o privades, o la impossibilitat d’utilitzar transports marítims, aeris, motors, o qualsevol altre mitjà de transport públic o privat

 • 13.5. Llei i jurisdicció aplicable

  Per a tota qüestió litigiosa en relació amb aquest Avís legal, és d’aplicació la legislació espanyola i la resolució de qualsevol conflicte se sotmetrà als jutjats i tribunals que en resultin competents.

© 2021 Centre Comercial. Tots els drets reservats.

Darrera actualització: febrer de 2021